Meridian Fund Management S.A. zawiązana została 27 kwietnia 2016 roku jako W Investments Fund Management S.A. Powołanie nowej spółki w grupie W Investments w sensie operacyjnym stanowiło wyodrębnienie funkcji zarządzania funduszami Lasy Polskie Fizan, Inwestycje Rolne Fizan, Inwestycje Selektywne Fizan, Vivante Fizan ze struktury Domu Maklerskiego W Investments S.A., który to podmiot pozostał dystrybutorem certyfikatów ww. funduszy oraz podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszy.

W dniu 17 maja 2016 roku spółka, działając ówcześnie pod firmą W Investments Fund Management S.A. zawarła na podstawie przepisu art. 46 ust. 3 w zw. z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, umowy o zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych Lasy Polskie, Inwestycje Rolne, Inwestycje Selektywne, Vivante z FinCrea Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W tym też czasie z Domu Maklerskiego W Investments S.A. przeszedł do Spółki cały zespół zarządzający dotychczas funduszami.

W dniu 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zarejestrował zmianę firmy spółki na Meridian Fund Management S.A.

Meridian Fund Management S.A. kontynuuje dotychczasową filozofię zarządzania funduszami opartą o prawdziwe aktywa, stabilne i konserwatywne stopy zwrotu i minimalizację ryzyka uczestników.

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante