Prawa autorskie związane z zawartością niniejszego serwisu internetowego (dalej: „Serwis”), na wszelkich polach eksploatacji, są wyłączną własnością Meridian Fund Management S.A.

Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym nie powinien i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendację dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). Meridian Fund Management S.A. dołożył należytej staranności aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące prowadzonej działalności, wykorzystanie jednak przez użytkownika Serwisu informacji w nim zamieszczonych jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Meridian Fund Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji, jak również za ich pełną zgodność ze stanem faktycznym w każdym czasie. Powyższe zastrzeżenie obejmuje w szczególności dane dotyczących wyceny funduszy, sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, przedstawienia obecnych lub potencjalnych inwestycji oraz strategii i polityki inwestycyjnej.

Inwestorzy chcący objąć lub nabyć certyfikaty funduszy zarządzanych przez Meridian Fund Management S.A. winni uprzednio zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w szczególności z odpowiednimi prospektami funduszy inwestycyjnych lub innymi materiałami udostępnianymi przez uprawnione do tego podmioty.

Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statutach i warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych, będących jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.

Niniejszy Serwis korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, kopiowanie, zwielokrotnianie części lub całości zawartości Serwisu jest zabronione. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, a Meridian Fund Management S.A. nie jest obowiązany do informowania osób korzystających z Serwisu o wprowadzonych do niego zmianach. Meridian Fund Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Meridian Fund Management S.A. W takim przypadku Meridian Fund Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na rzeczonej stronie internetowej.