DANE ADRESOWE:

Meridian Fund Management S.A.
E: biuro@mfmsa.pl

DANE REJESTROWE:

Meridian Fund Management S.A.
Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000615268
REGON: 364317367
NIP: 7010572138
Kapitał zakładowy: 2.110.000 zł